Treść obowiązku informacyjnego

Szanowna Pani/Szanowny Panie​​

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Korpaczewską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Korpaczewska
USŁUGI ARCHIWALNE „ARCHIWISTA” z siedzibą przy ul. Picassa 3 m.13, 03-126 Warszawa;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit F RODO w celu i zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi na zadane pytania;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasy zgłoszenia przez Pani/Pana sprzeciwu.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7) Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

Przechowywanie akt

– Zarchiwizowana dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach spełniających normy przeciwpożarowe, ochrony i bezpieczeństwa, a także zabezpieczona przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Wszystkie dokumenty uzyskują sygnatury archiwalne i umieszczone są w systemie komputerowym magazynu, co pozwala na natychmiastowe odszukanie potrzebnych akt.

– Gwarantujemy klientom nieskrępowany dostęp do przechowywanych dokumentów w całym okresie ich przechowywania.

– Wskazane przez klientów dokumenty dostarczamy w postaci oryginałów, a także drogą faksową i internetową, w zależności od życzeń i potrzeb klienta.

– Do przechowania przyjmujemy akta uporządkowane i skatalogowane. W szczególnych przypadkach porządkowanie przyjętej dokumentacji wykonujemy po przejęciu akt w naszym magazynie.

Archiwizacja dokumentacji

– Kwalifikacja do odpowiednich kategorii archiwalnych;

– Systematyzacja akt według komórek organizacyjnych;

– Formowanie jednostek archiwalnych;

– Opracowanie środków ewidencyjnych w postaci spisów zdawczo-odbiorczych akt (w wersji papierowej i elektronicznej)

Brakowanie dokumentacji

– Wydzielanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej;

– Sporządzanie niezbędnych dokumentów brakowania (spisy zdawczo-odbiorcze, protokół, wniosek do właściwego Archiwum Państwowego);

– Wywóz i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami – po uzyskaniu zgody właściwego Archiwum Państwowego lub właściciela firmy tam gdzie zgoda archiwum nie jest wymagana;

– Potwierdzanie zniszczenia certyfikatem

Opracowanie procedur​

Na indywidualne zapotrzebowanie klienta tworzymy procedury kancelaryjno-archiwalne, uwzględniające specyfikę działalności każdej firmy. Instrukcja kancelaryjno archiwalna zawiera szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach jej obiegu.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka Prywatności